ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SCHADEZORG Europa B.V.

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt met “opdrachtgever” aangeduid iedere (rechts)persoon die met SchadeZorg Europa B.V. (“SchadeZorg Europa”) in onderhandeling treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot door SchadeZorg Europa te verrichten werkzaamheden en/of te leveren diensten.

 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van SchadeZorg Europa en door SchadeZorg Europa uitgevoerde of uit te voeren opdrachten en overeenkomsten. SchadeZorg Europa wijst toepassing van eigen algemene voorwaarden van een opdrachtgever of andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden SchadeZorg Europa slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2: Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van SchadeZorg Europa zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand indien een door SchadeZorg Europa uitgebrachte aanbieding of offerte door de opdrachtgever schriftelijk of mondeling wordt aanvaard, dan wel indien een door de opdrachtgever aan SchadeZorg Europa verstrekte opdracht door SchadeZorg Europa schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd.

2.2 Wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen SchadeZorg Europa en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.3 Indien de opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst alsnog wijzigingen in de uitvoering daarvan verlangt, is het aan SchadeZorg Europa om te bepalen of en zo ja onder welke (nadere) voorwaarden deze wijzigingen in het kader van de overeenkomst nog kunnen worden geaccepteerd.

2.4 SchadeZorg Europa is bevoegd in geval van wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, de hogere kosten die gemoeid zijn met deze wijzigingen, bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door SchadeZorg Europa. SchadeZorg Europa bepaalt de wijze waarop en door welke persoon of personen, al dan niet uit haar organisatie, de overeenkomst wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat een regeling geeft voor het geval het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt hierbij uitgesloten.

3.2 Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen SchadeZorg Europa de overeenkomst dient

3.3 uit te voeren, zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn door SchadeZorg Europa levert geen toerekenbare tekortkoming van SchadeZorg Europa en derhalve geen grond voor ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever op, noch geeft dit de opdrachtgever recht op vergoeding van enige schade, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van SchadeZorg Europa.

3.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan SchadeZorg Europa de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de verrichte werkzaamheden in de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.5 Indien door SchadeZorg Europa of door SchadeZorg Europa ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, 3.6 draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door SchadeZorg Europa of door SchadeZorg Europa ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.7 SchadeZorg Europa heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van één van zijn verplichtingen jegens SchadeZorg Europa.

Artikel 4: Honorarium, vergoedingen en onkosten

4.1 Partijen kunnen een vast honorarium overeenkomen. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SchadeZorg Europa, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4.2 Het overeengekomen honorarium, dan wel de overeengekomen (uur)tarieven, alsmede eventuele kostenramingen, zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede reis- en verblijfskosten en andere in het kader van de overeenkomst gemaakte onkosten, waaronder verzend- en administratiekosten.

4.3 Indien de lonen en/of prijzen stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, is SchadeZorg Europa gerechtigd het vast honorarium, de (uur)tarieven en/of de in rekening te brengen kosten, dienovereenkomstig aan te passen.

4.4 Het honorarium, zo nodig vermeerderd met (on)kosten, verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting maandelijks in rekening gebracht bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand, en in andere gevallen na volbrenging van de werkzaamheden.

4.5 SchadeZorg Europa mag een overeengekomen vast honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan SchadeZorg Europa, dat in redelijkheid niet van SchadeZorg Europa mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen vast honorarium. SchadeZorg Europa zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het vast honorarium in kennis stellen.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overmaking op de door SchadeZorg Europa aangegeven bank- of girorekening.

5.2 De opdrachtgever is niet bevoegd op het door hem verschuldigde honorarium en/of eventuele kosten, enig bedrag in mindering te brengen of het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen met enige tegenvordering die hij mocht of meent te hebben op SchadeZorg Europa, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten.

5.3 Indien de opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een nadere aanmaning en/of ingebrekestelling vereist is. SchadeZorg Europa is in dat geval gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van SchadeZorg Europa.

5.4 Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door SchadeZorg Europa worden gemaakt om de nakoming van de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever af te dwingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum van EUR 250,-, zonder dat daarvoor bewijs behoeft